Informace o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 je účinné od
25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru
s cílem hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce údajů

1.1. Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú. se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava –
Pustkovec, zapsaný v rejstříku ústavů, spisová značka U 130 vedená u Krajského soudu v Ostravě,
IČ: 02227126, emailová adresa: offfice@ndcentrum.cz (dále jen „ÚVKA“ nebo „správce“).

1.2. ÚVKA jako správce osobních údajů věnuje maximální pozornost zabezpečení Vašich osobních
údajů. Kromě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)
se řídí platnými zákony České republiky a interními směrnicemi. Veškeré údaje, které ÚVKA
shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím
maximální možné míry zabezpečení.

2. Jaké osobní údaje subjektů údajů správce zpracovává

ÚVKA pro účely plnění smluv zpracovává tyto osobní údaje:

2.1. obecné osobní údaje – informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu údajů), tj.
jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, zdravotní pojišťovna,
IČO/DIČ, fotografie, adresa bydliště, telefonní číslo, email, jméno a příjmení ošetřujícího lékaře,
jméno a příjmení/zákonného zástupce/opatrovníka, email a telefonní číslo zákonného
zástupce/opatrovníka.

2.2. zvláštní kategorie osobních údajů (informace o zdravotním stavu, monitorované hodnoty
fyziologických funkcí)

3. Účely zpracování osobních údajů

3.1. Vaše osobní údaje ÚVKA zpracovává pouze pro účely služeb vzdáleného monitoringu na základě
plnění smlouvy, příp. pro medicínské a výzkumné účely a pro účely plnění právních povinností.

3.2. Dále ÚVKA zpracovává údaje na základě svého oprávněného zájmu k plnění předmětu činnosti
správce a za účelem vnitřní evidence údajů o pacientech a kontroly řádného poskytování služeb.

4. Kdo a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovává

4.1. Všechny osobní údaje zpracovává ÚVKA jako správce, tzn. vymezuje účely, pro které osobní údaje
shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.

4.2. Osobní údaje ÚVKA předává také smluvním partnerům, kteří zajišťují poskytování určité části
služeb (dodavatel sw, technologií, podpory, cloudových a souvisejících služeb pro vnitřní procesy
správce). Smluvní partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rámci úkolů, které plní
v souvislosti s poskytováním služeb, a v rozsahu k tomu účelu nezbytném.

5. Doba uložení osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely plnění smluv budou zpracovávány po dobu trvání
účinku smluvního vztahu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně
závazných právních předpisů.

5.2. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a vnitřní kontroly budou zpracovávány
nejdéle po dobu trvání oprávněného zájmu správce.

6. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

6.1. Právo na přístup – máte právo vědět, jaké údaje o vás jako subjektu údajů správce zpracovává, za
jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní data získává, komu předává, kdo je mimo správce
zpracovává. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

6.2. Právo na opravu – máte právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich
nepřesnosti či nesprávnosti, správce je povinen bez zbytečného odkladu opravu provést

6.3. Právo na výmaz – v některých případech máte právo, aby byly Vaše údaje vymazány. Vaše osobní
údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
– vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se zpracovávaly;
– odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž
zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje mají být
nadále zpracovávány;
– domníváte se, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně
závaznými předpisy;
– pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné
pro splnění právní povinnosti správce nebo určení, výkon či obhajobu právních nároků
správce.

6.4. Právo na omezení zpracování – v některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo
na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech
požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných
dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz),
ale po omezenou dobu.

6.5. Právo na přenositelnost – máte právo získat od ÚVKA vaše osobní údaje, které jste sami poskytli a
které správce zpracovává na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, pokud je
prováděno automatizovaně. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu.

6.6. Právo vznést námitku proti zpracování – v případě vznesené námitky správce osobní údaje dále
nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad
zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků.

6.7. Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů
správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

7. Jak lze uplatnit jednotlivá práva

7.1. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, uplatnění práva,
podání stížnosti apod. se můžete obracet na kontaktní email office@ndcentrum.cz.

7.2. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.
Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je správce tuto lhůtu
prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás bude
ÚVKA informovat.

V Ostravě dne 16.5.2018

Ing. Norbert Schellong

statutární ředitel