Snažíme se, aby služby Národního dohledového centra byly pro Vás co nejdostupnější. V případě Vašeho zájmu o naše služby můžete NDC kontaktovat pomocí kontaktního formuláře a také na bezplatné telefonické lince 800 500 408. Naše asistentky jsou Vám plně k dispo- zicis

k dispozici a rády  Vám poskytnout všechny potřebné informace. Pokud jste se rozhodli  telemonitoring využívat, můžete také postupovat podle níže uvedených kroků:

1. Konzultace se lékařem

1

Se záměrem využívání telemonitoringu seznamte svého ošetřujícího lékaře. Pokud lékař projeví zájem o Vaše monitorování, kontaktujte Národní dohledové centrum. Náš konzultant klinických aplikací Vašeho lékaře navštíví a předvede mu naše řešení, které je na obsluhu ze strany lékaře velmi jednoduché a časově nenáročné. V případě, že Váš lékař nebude považovat tento způsob sledování Vašeho zdravotního stavu za vhodný, jsme připraveni Vám zajistit nezávislou konzultaci od lékaře stejné odbornosti, který naše řešení užívá a má s ním praktické zkušenosti.

2. Nastavení plánu měření

2Lékař společně s Vámi nastaví plán měření, tzn. vyplní elektronicky registrační formulář, kde nastaví parametry hodnot, četnost měření a zavede Vám kartu s obecnými a zdravotními údaji. Požadavek se odešle do Národního dohledového centra.

3. Sestavení kalkulace

3Na základě vyplnění registračního formuláře s Vašim lékařem. Vám pracovníci Národního dohledového centra sestaví kalkulaci cen měření, kterou Vám obratem zašlou k odsouhlasení. Jelikož v současné době není většina telemedicínských výkonů hrazena z veřejného zdravotního pojištění, můžete k úhradě části nákladu využít možností daru od Nadačního fondu Domácí Anděl, se kterým Národní dohledové centrum spolupracuje. Pokud Vám bude nabídka vyhovovat, zašleme Vám k prostudování návrh smlouvy včetně informovaného souhlasu pacienta. Národní dohledové centrum Vás bude kontaktovat a dohodne s Vámi postup předání přístrojů a podpis smlouvy.

4. Předání přístrojů

4

Jsou dva způsoby, jak Vám budou doručeny a předány potřebné přístroje. Přístroje lze  předat prostřednictvím spolupracujícího lékaře v ambulanci. Přístroje mohou být předány v místě Vašeho bydliště našim klinickým konzultantem. Při převzetí bude podepsána smlouva a informovaný souhlas.

5. Zahájení měření

5Přístroje Vám budou předány připravené k použití, nabité, včetně jedné sady spotřebního materiálu a návodu k obsluze. Ihned po zapnutí přístroje je systém funkční a lze provádět měření. Osoba, která Vám bude přístroje předávat, s Vámi provede jedno kontrolní měření s přenosem do Národního dohledového centra. Takto budete mít jistotu, že je vše v pořádku. Data jsou od tohoto okamžiku přenášena a bezpečně ukládána do Vaší Karty pacienta, která v tomto okamžiku již bude aktivována. Národní dohledové centrum sleduje, zda jsou přístroje funkční, zda pacient dodržuje nastavený plán měření a vyhodnocuje a hlídá naměřené hodnoty.

V případě zjištění varovných, kritických hodnot, je lékař i pacient kontaktován Národním dohledovým centrem. Dle předem stanoveným postupů může být informována další uvedená kontaktní osoba. V případě jakýchkoliv technických problému v průběhu měření máte možnost kontaktovat na bezplatné lince asistenty dohledového centra, kteří s Vámi ochotně problém vyřeší.

6. Ukončení monitoringu

6Několik dnů před ukončením stanovené doby monitoringu je pacient kontaktován Národním dohledovým centrem, které se s ním domluví na způsobu vrácení přístrojů. Přístroje musí být předány nepoškozené čisté a funkční. V den ukončení monitoringu je karta pacienta deaktivována a v tomto okamžiku již neprobíhá přenos a záznam dat.

7. Závěrečná zpráva

7Po ukončení měření je do pěti pracovních dní vypracovaná závěrečná zpráva o monitoringu a historii měření, která je předána ošetřujícímu lékaři k založení do karty pacienta. Současně je vystavena faktura za služby provedené Národním dohledovým centrem dle smlouvy. V případě, že pacient využil možného příspěvku formou daru od Nadačního fondu Domácí Anděl, je v souladu s uzavřenou darovací smlouvou vyzván nadační fond k úhradě daru převodem na účet Národního dohledového centra.